animatie Possible - Social Bank of Human Capital

Over ons

Possible. Social Bank of Human Capital is een sociaal innovatieproject gericht op een nieuwe manier van werken om beter in te kunnen springen op maatschappelijke behoeften. Doel is om samen een beweging op gang te brengen die het voor meer mensen mogelijk maakt om werk te doen dat hun hart sneller doet slaan en de solidariteit in de samenleving vergroot. Dagelijks zien wij een wereld waarin genoeg werk te doen is, maar waarin niet genoeg betaalde banen zijn voor iedereen, vrijwilligerswerk ondergewaardeerd wordt en verschillende groepen mensen afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Laten we hier verandering in brengen!

 

Possible bouwt momenteel aan een platform om mensen te faciliteren en te waarderen met lastenverlaging en alternatieve beloningen, zodat zij zich duurzaam in kunnen zetten voor projecten die positief bijdragen aan de samenleving. Door samen te werken met recycle- en upcycle-initiatieven stimuleren wij het consuminderen en de deeleconomie.

 

Possible. Social Bank of Human Capital is een tijdbank. Dat betekent dat iedereen, ongeacht sociale achtergrond of opleiding, gelijk gewaardeerd wordt voor ieder uur dat ingezet wordt voor sociaal werk. Hiermee gaan wij sociale ongelijkheid en uitsluiting tegen.

We werken eraan om voor iedereen een maatschappelijk verlofregeling op de politieke agenda zetten. Vooruitlopend hierop biedt Possible werkgevers de benodigde infrastructuur om social responsibility te nemen. Zo kunnen zij in samenwerking met Possible werknemers faciliteren om zich in te zetten voor maatschappelijke projecten binnen een bestaand dienstverband.

 

+ mensen faciliteren sociaal werk te doen dat zij zelf belangrijk vinden
+ opnieuw definiëren werk, succes, kapitaal en human capital
+ maatschappij minder consumptie- en winstgedreven inrichten
+ vergroten solidariteit en gelijkheid in de samenleving
+ social responsibility faciliteren
+ introductie maatschappelijk verlof

 

contact
Possible is een initiatief van Awareness Academy en NORA. Wil je meer weten? Of denk je een bijdrage te kunnen leveren aan deze beweging? Neem dan contact met ons op via info@possible.today.

Possible. Social Bank of Human Capital

About us

Possible. Social Bank of Human Capital is a social innovation project aimed at a new way of working to improve the way we encounter societal needs. With this project we want to co-create a movement to enable more people to do work that makes their heart beat faster and increase solidarity. Every day we see a world in which there is plenty of work to do, but in which there are not enough jobs. At the same time volunteering is undervalued and different groups of people are experiencing difficulties to enter the labour market. Let’s change this!

 

Possible is currently building on a platform to facilitate people and to appreciate them with daily costs reduction and alternative rewards, so they can sustainably contribute their energy to social projects that have a positive impact on society. By working with recycle and upcycle initiatives we encourage people to consume less and to co-create an economy of sharing.

 

Possible. Social Bank of Human Capital is a time bank. This means that everyone, regardless of social background or training, is equally valued for every hour that they are are committed to social work. This way, social inequality and exclusion are countered.

We aim to put a social leave scheme for everyone on the political agenda. In anticipation Possible offers employers the necessary infrastructure to take social responsibility. So they can facilitate employees to work on social projects in cooperation with Possible but within existing employment relationships.

 

+ enabling people to do the social work they feel really matters
+ redefining work, success, capital and human capital
+ letting go of a mainly consumption and profit-driven society
+ increasing solidarity and equality in society
+ enabling social responsibility
+ introducing the social leave

 

contact
Possible is initiated by Awareness Academy and NORA. If you want to know more or if you think you can help build this movement, please contact us at info@possible.today.

Possible. Social Bank of Human Capital